enar logo
World Leader in Concrete Vibrators

Informacja prawna - Polityka Prywatności

INFORMACJA PRAWNA

DANE IDENTYFIKACYJNE

ENARPOL Sp. z.o.o. to podmiot gospodarczy posiadający identyfikator podatkowy numer 6762314792, a jego siedziba mieści się pod adresem ul. Portowa 22 30-709 Krakow (Polska).

W rozumieniu niniejszych Zastrzeżeń prawnych uważa się za Użytkownika osobę fizyczną lub prawną, która wejdzie na stronę internetową celem zasięgnięcia informacji lub korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem portalu.

PRZEDMIOT I ZAKRES ZASTOSOWANIA

A oto ogólne warunki (dalej „ogólne warunki”) regulujące dostęp, przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej w domenie internetowej www.enar.es (dalej, Witryna Internetowa) i w www.enargroup.com, oraz odpowiedzialność związana z korzystaniem z zawartych w nich treści (rozumiejąc dalej jako „treści”, teksty, grafikę, rysunki, projekty, kody, oprogramowanie, fotografie, wideo, dźwięki, bazy danych, ilustracje, wypowiedzi i informacje, jak też jakiekolwiek inne dzieła chronione przez przepisy państwowe i traktaty międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej). Niemniej jednak firma ENARPOL Sp. z.o.o. będzie mogła określić warunki specjalne, aby regulować korzystanie i/lub nabywanie określonych produktów i usług oferowanych Użytkownikom poprzez Witrynę internetową.

Zanim Użytkownik zacznie korzystać z Witryny Internetowej, powinien dokładnie zapoznać się z odpowiednimi warunkami specjalnymi ustanowionymi w tym celu przez firmę ENARPOL Sp. z.o.o..

Korzystając z niniejszego portalu Użytkownik w sposób wyraźny akceptuje każdy z niniejszych warunków ogólnych jak również wszystkie warunki specjalne ustanowione dla celów korzystania z określonych usług. W przypadku niezaakceptowania niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania należy wstrzymać się z dostępem i/lub korzystaniem z oferowanych treści. Niniejsze ogólne warunki użytkowania regulują ogólny sposób korzystania z portalu przez Użytkownika. Każdy Użytkownik będzie miał możliwość wyświetlenia i wydrukowania wspomnianych warunków. Użytkownik powinien przeczytać z uwagą niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania za każdym razem, kiedy ma zamiar korzystać ze strony internetowej, ponieważ mogłyby one ulec zmianom.

Wejście na stronę internetową lub samo korzystanie z niej przez Użytkownika będzie rozumiane jako jego zgoda na spełnianie ogólnych warunków, które firma ENARPOL Sp. z.o.o. będzie miała opublikowane w chwili wejścia na Witrynę Internetową a które będą dostępne dla Użytkowników w każdej chwili.

Korzystanie ze strony internetowej i ograniczenia W użytkowaniu

Treści zawarte na Stronie Internetowej są udostępniane jedynie konsumentom lub użytkownikom końcowym. Wszelkie ich użytkowanie handlowe nieautoryzowane lub ich odsprzedaż są zabronione, chyba że firma ENARPOL Sp. z.o.o. wyrazi uprzednio na to pisemną zgodę.

Jeżeli korzystanie i/lub nabycie usługi na Stronie Internetowej wymagałoby od Użytkownika dokonania jego rejestracji, będzie on odpowiedzialny za udostępnienie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji.

Dostęp, przeglądanie i użytkowanie Strony Internetowej pozostają w zakresie odpowiedzialności Użytkownika, tak więc zobowiązuje się on do skrupulatnego i lojalnego przestrzegania wszelkich dodatkowych instrukcji udzielonych przez ENARPOL Sp. z.o.o. lub przez autoryzowany personel firmy ENARPOL Sp. z.o.o. odnoszących się do korzystania ze Strony Internetowej i z jej treści. ENARPOL Sp. z.o.o. niekoniecznie podziela opinie użytkowników, a w żadnym razie nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Zatem Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z zawartych treści z zachowaniem należytej staranności, poprawności i zgodnie z prawem, a w sposób szczególny zobowiązuje się powstrzymać od:

• wykorzystywania danych w celach sprzecznych z prawem, normami moralnymi, ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.

• odtwarzania lub powielania, rozpowszechniania, przyzwalania na dostęp publiczny poprzez jakikolwiek kanał publicznego udostępniania, przekształcania lub modyfikowania treści, chyba że jest do tego upoważniony przez właściciela odpowiednich praw lub jeżeli jest to prawnie przyzwolone.

• używania treści, a w szczególności jakichkolwiek informacji uzyskanych poprzez stronę internetową lub przez usługi, do wysyłania reklamy, komunikatów dotyczących marketingu bezpośredniego lub jakichkolwiek innych mających cele handlowe, niezamówionych komunikatów skierowanych do wielu adresatów niezależnie od ich celu, jak również do powstrzymania się przed wprowadzaniem de obrotu lub rozpowszechnianiem tych informacji w jakikolwiek sposób.

• usuwania, obchodzenia lub manipulowania znaku copyright i pozostałych danych identyfikacyjnych osadzonych w treściach dotyczących praw osób uprawnionych, jak też urządzeń technicznych zabezpieczających czy jakichkolwiek mechanizmów informacyjnych, które mogłyby zawierać treści.

OCHRONA DANYCH

ENARPOL Sp. z.o.o. spełnia warunki określone w wytycznych Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak również czuwa nad zapewnieniem właściwego przeznaczenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

W tym celu wraz z każdym formularzem zbierania danych osobowych wymaganych do świadczenia usług, o które zabiega Użytkownik, zostanie on powiadomiony o istniejących warunkach szczególnych przetwarzania jego danych osobowych dla każdego konkretnego przypadku, które powinien on zaakceptować, jak też o odpowiedzialności za utworzony zbiór danych, adresie administratora, możliwości skorzystania z przysługującego mu prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, ich przenoszenia lub prawa do sprzeciwu, o celach przetwarzania, a w stosownych przypadkach o ich przekazywaniu osobom trzecim. Ponadto ENARPOL Sp. z.o.o. informuje, iż spełnia postanowienia ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach w Społeczeństwie Informacyjnym i o Handlu Elektronicznym, jak również spełnia wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, i za każdym razem poprosi o zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej do celów handlowych.

Przypomina się dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia, iż powinny mieć pozwolenie swych rodziców lub opiekunów, aby udostępnić swe dane osobowe na stronie internetowej firmy ENARPOL Sp. z.o.o..

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

ENARPOL Sp. z.o.o. informuje, iż w swych systemach wykorzystuje pliki cookies. Są to małe fragmenty tekstu, które przeglądarka Użytkownika przechowuje na twardym dysku jego komputera. Podczas przeglądania strony internetowej serwer firmy ENARPOL Sp. z.o.o. będzie mógł rozpoznać plik cookie i dostarczyć informacji o ostatniej wizycie Użytkownika. Większość przeglądarek zezwala na stosowanie plików cookies w sposób automatyczny, istnieje jednak możliwość ustawienia przeglądarki w ten sposób, aby powiadamiała ona poprzez odpowiedni komunikat wyświetlony na ekranie o otrzymywanych plikach cookies i o możliwości uniemożliwienia ich instalacji na twardym dysku komputera. Aby uzyskać obszerniejsze informacje o plikach cookies, proszę odwiedzić stronę o naszej polityce cookies.

własność INTELEktualna i przemysłowa

Firma ENARPOL Sp. z.o.o. jako taka lub jako cesjonariusz jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej jak też wszystkich elementów w niej zawartych (dla przykładu, obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania czy tekstów; znaków towarowych lub znaków firmowych, kombinacji kolorów, struktur i projektów, wyboru użytych materiałów, oprogramowania potrzebnego do pracy komputerów, do dostępu i użytkowania itd.), będących własnością firmy ENARPOL Sp. z.o.o. lub jej licencjodawców.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z treścią artykułów 8 i 32.1, paragraf drugi, Ustawy o Własności Intelektualnej jest wyraźnie zakazane powielanie, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie - łącznie z procedurą udostępniania - całości lub części treści niniejszej strony internetowej w celach handlowych na wszystkich nośnikach i wszelkimi środkami technicznymi bez upoważnienia firmy ENARPOL Sp. z.o.o.. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw Własności Intelektualnej i Przemysłowej będących własnością firmy ENARPOL Sp. z.o.o.. Użytkownik będzie mógł wyświetlać elementy portalu a nawet drukować je, kopiować i przechowywać na twardym dysku swego komputera lub na jakimkolwiek innym nośniku fizycznym, ale jedynie i wyłącznie do swego prywatnego użytku. Użytkownik powinien powstrzymać się od usuwania, modyfikowania, obchodzenia lub manipulowania wszelkich konstrukcji zabezpieczających lub systemów bezpieczeństwa zainstalowanych na stronach internetowych firmy ENARPOL Sp. z.o.o..

wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności

Firma ENARPOL Sp. z.o.o. w żadnym przypadku nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione szkody czy straty, dla przykładu: błędy lub pominięcia w treściach, niedyspozycyjność portalu lub przenoszenie wirusów czy też złośliwego lub szkodliwego oprogramowania w treściach, co może mieć miejsce pomimo zastosowania wszelkich środków technologicznych koniecznych do zapobiegania tym zjawiskom.

ZMIANY

Firma ENARPOL Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania - bez uprzedzenia - stosownych zmian na swoim portalu polegających na zmianie, usuwaniu lub dodaniu zarówno treści jak i usług świadczonych poprzez portal jak też sposobu, w jaki będą te elementy prezentowane lub zlokalizowane na portalu.

LINKI

Jeżeli w domenie www.enar.es zostałyby wstawione linki lub hiperłącza odsyłające do innych stron internetowych, firma ENARPOL Sp. z.o.o. nie będzie sprawowała żadnego typu kontroli nad tymi stronami i ich treścią. ENARPOL Sp. z.o.o. w żadnym przypadku nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za treści linków należących do obcych stron internetowych ani też nie gwarantuje dostępności technicznej, jakości, rzetelności, poprawności, rozpiętości, wiarygodności, ważności czy zgodności z konstytucją jakiegokolwiek materiału czy informacji zawartych w jakimkolwiek hiperłączu lub innych stronach internetowych.

Jednakowoż umieszczenie tych połączeń zewnętrznych nie pociąga za sobą żadnego rodzaju partnerstwa, fuzji czy uczestnictwa w podłączonych jednostkach.

prawo wykluczenia

ENARPOL Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania pozwolenia na dostęp do portalu i/lub oferowanych usług bez wcześniejszego zawiadomienia - z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby trzeciej - tym użytkownikom, którzy nie przestrzegaliby niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

prawo właściwe i JURysdykcja

Niniejsze warunki zostały sporządzone w języku hiszpańskim i podlegają obowiązującemu hiszpańskiemu ustawodawstwu. W przypadku jakiegokolwiek rodzaju kwestii spornej wynikłej z korzystania z oferowanych usług lub z treści własnych portalu, strony podporządkują się orzeczeniom sądów, które będą właściwe zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

PRYWATNOŚCI

POLityka PRywatnoŚci

ENARPOL Sp. z.o.o. informuje, iż dane osobowe, które użytkownik przekaże nam w swoim e-mailu, będą przetwarzane przez ENARPOL Sp. z.o.o. jako firmy odpowiedzialnej za niniejszą stronę internetową. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zarządzanie procesem/procesami selekcji, i będą one przechowywane podczas otwartego procesu selekcji lub podczas jednego roku od chwili otrzymania e-maila od użytkownika.

Użytkownik będzie mógł zażądać wykonania prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia, usunięcia danych, ich przenoszenia i niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu kierując swoje żądanie w każdej chwili po adres gdpr@enar.es.

Uprawomocnienie dokonuje się poprzez wyrażenie zgody przez osobę zainteresowaną.

Brak wpisania danych osobowych kwalifikowanych w formularzu jako obowiązkowe może spowodować odrzucenie wniosku. Również w tym przypadku przysługuje użytkownikowi prawo do wniesienia odwołania przed organem nadzorczym.

 

UREGULOWANIA PRAWNE

Firma ENARPOL Sp. z.o.o. posiadająca NIP 6762314792 będzie przetwarzała dane osobowe użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

  • Nazwa handlowa:  ENARPOL Sp. z.o.o.

 

DANE, KTÓRE SĄ PRZETWARZANE

Poprzez formularz do wysyłania danych w części “kandydatura” strony internetowej będą zbierana następujące informacje, które będą później przetwarzane zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych 2016/679:

  • Informacja kontaktowa.

W przypadku danych wymaganych w wybranych procesach :

  • Dane akademickie.
  • Dane zawodowe.
  • Dane osobowe.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Obsługa klienta:

Dane kontaktowe przekazywane przy zapytaniu używamy tylko w celu udzielenia odpowiedzi i nie podlegają przetważaniu w naszych systemach

W przypadku danych wymaganych w wybranych procesach :

W firmie ENARPOL Sp. z.o.o. wykorzystujemy dane osobowe użytkowników do zarządzania aktywnym/i procesem/procesami selekcji lub tymi, które będą realizowane w ciągu następnego roku po otrzymaniu e-maila.

 

UPRAWOMOCNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną do przetwarzania danych użytkownika jest wyrażenie zgody osoby zainteresowanej. Aby móc przesłać informacje o charakterze osobowym za pośrednictwem niniejszej strony internetowej należy wyrazić zgodę odnośnie tej polityki ochrony prywatności.

 

OGRANICZENIA CZASOWE W PRZETWARZANIU DANYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe użytkownika zostaną zniszczone po upływie roku od daty ich wysłania, zgodnie z polityką przetrzymywania danych osobowych określoną w Europejskim Rozporządzeniu Ochrony Danych Osobowych 2016/679.

Jeżeli użytkownik chciałby ograniczyć okres czasu, w którym jego dane będą przetwarzane, powinien wystąpić o wykonanie swych praw, tak jak to jest wskazane niżej.

 

ODBIORCY, KTÓRYM ODSTĘPUJE SIĘ DANE UŻYTKOWNIKA

Za wyjątkiem nakazu sądowego, nie będziemy udostępniali danych użytkownika do żadnego innego celu niż te, o których został on poinformowany. Nie przewidujemy przekazywania danych użytkownika między różnymi państwami. Jeżeli miałoby to nastąpić w przyszłości, użytkownik zostanie o tym odpowiednio poinformowany.

Dane użytkownika mogą być udostępnione Grupie Przedsiębiorstw Partnerskich * w celach uprzednio wskazanych.

 

POUFNOŚĆ I ZABEZPIECZENIE DANYCH

ENARPOL Sp. z.o.o. zobowiązuje się do korzystania i przetwarzania wcielonych danych osobowych użytkownika z poszanowaniem zasad poufności i do używania ich zgodnie z ich celem, jak też do dochowania obowiązku ich dozorowania i do podjęcia wszelkich środków, aby nie dopuścić do ich wypaczenia, straty, przetwarzania lub dostępu nieautoryzowanego zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów w materii ochrony danych osobowych.

Domena www.enar.es nie może zagwarantować absolutnego zabezpieczenia przeciw naruszeniu ochrony danych poprzez podstępny dostęp do nich przez osoby trzecie.

 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo otrzymać potwierdzenie od ENARPOL Sp. z.o.o. czy jego dane osobowe są przetwarzane czy nie.

Użytkownik, jako osoba zainteresowana, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych jak też może zażądać sprostowania niedokładnych danych lub - w konkretnym przypadku - wystąpić o ich usunięcie, kiedy nie będą już one potrzebne do celów, dla których zostały one zgromadzone.

W określonych okolicznościach użytkownik może poprosić o ograniczenie przetwarzania jego danych, a w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie do celów przedstawiania lub ochrony roszczeń.

W określonych okolicznościach i z przyczyn dotyczących jego szczególnej sytuacji użytkownik będzie mógł sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba żeby zaistniały uzasadnione ku temu przyczyny o charakterze nadrzędnym lub w celu przedstawiania lub ochrony roszczeń. Użytkownik będzie mógł dochodzić swoich praw lub przedstawiać wszelkie reklamacje odnośnie sposobu, w jaki przetworzyliśmy jego dane wysyłając e-mail na adres baja_gdpr@enar.es.

Jeśli mimo wszystko użytkownik uważa, iż jego dane osobowe nie były przetwarzane odpowiednio czy zgodnie z prawem, może skontaktować się z AEPD [Hiszpańska Agencja Ochrony Danych] i wnieść skargę.

 

AKCEPTACJA I WYRAŻENIE ZGODY

Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, zaakceptował i przystał na ich przetwarzanie przez www.enar.es w sposób i w celach, które zostały wskazane w niniejszej polityce prywatności.

ENARPOL Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, aby przystosować ją do zmian legislacyjnych i zmian w orzecznictwie jak też do praktyk przemysłowych. W takich przypadkach osoba odpowiedzialny za przetwarzanie danych poinformuje na niniejszej stronie internetowej w rozsądnym terminie o wprowadzonych zmianach zanim zostaną one wprowadzone w życie.

Ta strona wykorzystuje własne i zewnętrzne pliki cookie do celów technicznych, analitycznych i reklamowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityka Plików cookie. W przypadku naciśnięcia przycisku „Akceptuj wszystkie”, wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich plików cookie. Możesz również je ustawić lub odrzucić w naszym Centrum ustawień plików cookie.